KORISNE INFORMACIJE
1. KOLIKI JE POREZ NA PROMET I KO GA PLAĆA?
Porez na promet (porez na prenos apsolutnih prava) iznosi 2.5% od procenjene vrednosti nekretnine od strane nadležne
Republičke Uprave Javnih prihoda – poreskog odeljenja Opštine gde se nalazi nekretnina.
Zakonska obaveza plaćanja ovog poreza pada na teret Prodavca, ali je višegodišnja uobičajena praksa da isti plaća Kupac
u ime Prodavca, kako bi Kupac imao apsolutnu zaštitu da će porez biti plaćen.
2. ŠTA JE POTREBNO OD DOKUMENTACIJE ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI?
Da bi se neko mogao pojaviti u postupku prodaje nepokretnosti, mora se legitimisati kao Prodavac.
Prodavac svoje vlasništvo dokazuje na osnovu pravno valjane dokumentacije, koja mora biti u originalima,
overena od strane nadležnog suda, sa klauzulama RUJP nadležne opštine da je regulisan porez na promet apsolutnih prava.
Potrebno je imati novi izvod iz zemljišnih knjiga - vlasnički list, odnosno, izvod iz lista nepokretnosti.
Ukoliko nepokretnost nije uknižena, neophodno je imati kompletnu dokumentaciju, počevši od prvog do sadašnjeg vlasnika,
u originalima, sve overeno, snabdeveno RUJP pečatima uprave prihoda nadležne opštine o regulisanom porezu na promet apsolutnih prava.
Znači, potrebno je da postoji pravni sled od prvog vlasnika do danas, da bi u momentu kada se za to steknu uslovi Kupac,
odnosno trenutni vlasnik nepokretnosti mogao istu uknjižiti na svoje ime.

3. KOJE SU OBAVEZE PRODAVCA?
Od momenta zaključenja Predugovora, Prodavac je u obavezi da primi celokupnu kupoprodajnu cenu na način i u rokovima
dogovorenim sa Kupcem. Do momenta zaključenja i overe glavnog Kupoprodajnog ugovora, Prodavac je u obavezi da izmiri
sve svoje obaveze nastale po osnovu PTT usluga,EDB-a, Infostana, poreza na imovinu. Na dan zaključenja Kupoprodajnog ugovora,
Prodavac je u obavezi da dostavi Potvrdu Infostana zaključno sa prethodnim mesecom, Uverenje RUJP nadležne opštine da je
izmirio sve obaveze po osnovu poreza na imovinu, poslednji račun za struju, poslednji račun za telefon.
Prodavac je takođe u obavezi da u momentu zaključenja Kupoprodajnog ugovora preda Kupcu ključeve predmetne nekretnine
ispražnjene od lica i stvari, sa standardnom opremom. Obaveza Prodavca je takođe da dostavi izvod iz matične knjige rođenih
kao i sudski overene izjave bračnog druga, odnosno,drugih lica od kojih se to može tražiti, u zavisnosti od konkretnog slučaja,
kao i da izvrši dopunu dokumentacije kojom dokazuje svoje vlasništvo, ukoliko je to neophodno.

4. KOJE SU OBAVEZE KUPCA?
Obaveza Kupca je da isplati celokupnu kupoprodajnu cenu na način i u rokovima dogovorenim sa Prodavcem.
Uobičajeno je da prilikom zaključenja Predugovora, Kupac isplati 10% dogovorene kupoprodajne cene na ime kapare,
a ostatak u dogovorenom roku,transferom sa deviznog računa Kupca na devizni račun Prodavca, a sve u skladu sa Zakonom o
deviznom poslovanju. Kupac je u obavezi da plati i posredničku proviziju, sudske takse za overu Predugovora, Ugovora,
odnosno Aneksa,transfer u ovlašćenoj banci, porez na promet apsolutnih prava kao i takse za prenos pretplatnih prava
( PTT, EDB, ...), kao i taksu za uknjižbu nepokretnosti na svoje ime, ukoliko su za to ispunjeni uslovi.

5. KAKO SE VRŠI PRIMOPREDAJA NEPOKRETNOSTI?
Primopredaja nepokretnosti, odnosno ulazak u posed je proces koji prolazi kroz nekoliko faza:
Odlazak pre potpisivanja i overe Kupoprodajnog ugovora u nepokretnost, gde se vrši uviđaj da li je nepokretnost ispražnjena
od lica i stvari;
Odlazak u agenciju i overa Kupoprodajnog ugovora u sudu;
Isplata kupoprodajne cene u banci;
Dolazak u kupljenu nepokretnost i zvanična primopredaja ključeva.